Statut društva "Zeleno srce"

Na temelju čl. 19. st. 1. al. 2. Statuta Rekreacijskog društva Zeleno srce od 31. ožujka 2005. godine, te članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14 i 4/15)  i članka 14. i 58. Zakona o sportu (Narodne novine  br. 71/6, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)  Skupština  Rekreacijskog društva ZELENO SRCE iz Pitomače održana  dana  20. 02.2015. godine  donijela je


STATUT

REKREACIJSKOG DRUŠTVA   ZELENO SRCE  PITOMAČA

I.       OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu; zastupanju; izgledu pečata udruge;

područjima djelovanja; ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu,ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge te načinu rješavanja sporova i sukoba unutar udruge.

Članak 2.

Naziv udruge je: REKREACIJSKO DRUŠTVO ZELENO SRCE  PITOMAČA (u daljnjem tekstu – Društvo)

Skraćeni naziv udruge je: RD ZELENO SRCE Pitomača

Sjedište udruge je: Pitomača, Gajeva 26/I

Društvo djeluje na području općine Pitomača.

Članak 3.

Društvo ima pečat.
Pečat Društva je pravokutnog oblika. U gornjem redu je naveden skraćeni naziv društva RD ZELENO SRCE, a u doljnjem redu piše  PITOMAČA

Članak 4.

Rad Društva je javan. Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:

 •   pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima;
 •   izvješćivanjem putem sredstava javnog priopćavanja;
 •   pisanim izvješćima i na drugi prikladan način.

Članak 5.

Društvo zastupaju predsjednik i dopredsjednik Društva.

 

II.      PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI DRUŠTVA

Članak 6.

Područje djelovanja udruge je sport; sportska rekreacija; tjelesne aktivnosti i igre koje se organizirano izvode radi unapređenja zdravlja i rekreacije. 

Društvo je osnovano s ciljem okupljanja mještana Pitomače i okolice, bez obzira na spol i starosnu dob, zainteresiranih za sportske rekreativne aktivnosti. Zadatak je Društva osmisliti i ponuditi svojim članovima rekreativne  sadržaje za kvalitetnu organizaciju slobodnog vremena. Program rekreativnih aktivnosti vezan je uz  boravak u prirodi, pa je jedan od principa Društva očuvanje čiste prirode i okoline koja nas okružuje.

Članak 7.

PROGRAM DJELATNOSTI (ZA ČLANOVE) U ZIMSKOM RAZDOBLJU

 • skijanje i sanjkanje na Bilogori 
 • jednodnevni izleti na skijanje 
 • višednevna zimovanja
 • jednodnevni izleti na kupanje u zatvorena plivališta i toplice

U PROLJETNOM, LJETNOM I JESENSKOM RAZDOBLJU

BICIKLIZAM

 • kraće vožnje u bližoj okolici Pitomače
 • poludnevni, jednodnevni i višednevni izleti
 • sudjelovanje na organiziranim manifestacijama

PJEŠAČENJE  I  PLANINARENJE

 • kraće pješačke ture u bližoj okolici
 • jednodnevni i višednevni izleti

VOŽNJA DRAVOM

 • poludnevne, jednodnevne i višednevne vožnje Dravom  (gumenim čamcima, kajacima i kanuima)

RAFTING

 • jednodnevni i višednevni i zleti na rafting

OSTALE SPORTSKE AKTIVNOSTI SUKLADNO POTREBAMA ČLANOVA DRUŠTVA

PROGRAM DJELATNOSTI ZA SVE MJEŠTANE PITOMAČE

 • biciklističke i pješačke ture povodom obilježavanja Tjedna Općine Pitomača, Dana bez automobila i sl.

Članak 8.

Radi ineresa i promidžbe Društvo može sudjelovati na organiziranim manifestacijama sličnih programskih sadržaja, kao i organizirati slične manifestacije.

Članak 9.

Društvo se može udruživati u savez s udrugama sličnih djelatnosti na nivou mjesta, županije i Republike Hrvatske. Odluku o udruživanju donosi skupština Društva.

III.     ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 10.

Članom Društva može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba.
Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu biti članovi Društva, ali bez prava odlučivanja u tijelima Društva.
Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 11.

Članom Društva postaje se upisom u popis članova koji vodi tajnik kluba.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Članak 12.

Članovima Društva izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja iskaznice utvrđuje Upravni odbor Društva.

Članak 13.

Upravni odbor određuje i iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 14.

Prava i obveze i stegovna odgovornost članova su:

 •        plaćanje članarine, zaključno do 31. 12. tekuće godine;
 •        da koriste članske pogodnosti koje im priža članstvo u Društvu;
 •        aktivno bavljenje rekreativnim aktivnostima;
 •        član sudjeluje u organiziranim aktivnostima na osobnu odgovornost;
 •        sudjelovanje u upravljanju i poslovima Društva;
 •        čuvanje i podizanje ugleda Društva;
 •        očuvanje čiste prirode i okoline koja nas okružuje
 •        čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza;
 •        da budu obaviješteni o radu Društva

Članak 15.

Članstvo u Društvu prestaje

 • dragovoljnim istupom,
 • neplaćanjem članarine do isteka kalendarske godine;
 • isključenjem zbog nepridržavanja odredbi Statuta i drugih akata Društva kao i kad svojim djelovanjem štete ugledu ili interesima Društva.

IV.     TIJELA DRUŠTVA

Članak 16.

Tijela Društva su:  Skupština,  Upravni odbor i Predsjednik i Dopredsjednik 

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju svi registrirani članovi Društva.

Članak 18.

Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna. Skupština redovno zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine. Sjednice Skupštine saziva Upravni odbor na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja.
Upravni odbor je dužan sazvati sjednicu kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu na prijedlog predlagatelja u roku od 15 dana sjednicu će sazvati predlagatelji.
U slučaju isteka mandata tijelima Društva Skupština se saziva na inicijativu najmanje 1/4  članova Društva.

Članak 19.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika Društva članovi Skupštine će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati Skupštinom. O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je skupštini nazočna natpolovična večina članova sa pravom glasa, a odluke se donose većinom glasova nazočnih članova.

Članak 21.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

 • utvrđuje politiku razvitka Društva;
 • donosi i mijenja statut Društva;
 • donosi financijski plan i završni račun;
 • donosi i mijenja program rada;
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva;
 • bira, opoziva i razrešava dužnosti članove Upravnog odbora;
 • bira, opoziva i razrešava dužnosti predsjednika i dopredsjednika Društva;
 • imenuje i razrješuje likvidatora Društva
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Društva;
 • daje smjernice za rad Društva;
 • osniva odbore, komisije i slična tijela prema potrebi;
 • donosi odluku o promjeni adrese                                                                                                 
 • odlučuje o prestanku rada Društva
 • donosi odluku o udruživanju u saveze

Članak 22.

Upravni odbor čini sedam članova. Upravni odbor je izvršno i operativno tijelo.
Članove Upravnog odbora bira Skupština Društva na rok od četiri godine.
Predsjednik i dopredsjednik Društva moraju biti članovi Upravnog odbora.

Članak 23.

   UPRAVNI ODBOR

 • bira i imenuje tajnika Društva;
 • saziva skupštinu Društva;
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove Društva;
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka skupštine Društva;
 • podnosi izvješće o radu skupštini Društva;
 • imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • obavlja i druge poslove određene statutom i drugim aktima Društva;

Članak 24.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Društva.
Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova svih članova Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik ili natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Članak 25.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Skupštini. Upravni odbor podnosi Skupštini izvješće o svom radu.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine.
Upravni odbor  i predsjednika Društva Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Svaki član Upravnog odbora za svoj rad odgovoran je Skupštini.
Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.
Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

V.     PREDSJEDNIK DRUŠTVA

Članak 26.

   Predsjednika Društva bira Skupština na mandat od četiri godine. Predsjednik Društva je po funkciji ujedno i predsjednik Upravnog odbora.

   PREDSJEDNIK

 • zastupa Društvo;
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Upravnog odbora;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
 • rukovodi radom Skupštine i Upravnog odbora;
 • obavlja druge poslove utvrđene Statutom.   

Predsjednik Društva podnosi izvješće o svom radu Skupštini i Upravnom odboru Društva. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.


VI.     TAJNIK DRUŠTVA

Članak 27.

Tajnika Društva bira i imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine. Dužnost je tajnika da obavlja administrativne poslove i brine se o obavješćivanju javnosti o radu Društva.

Tajnik vodi Registar članova Društva.

V.     SREDSTVA I IMOVINA DRUŠTVA

Članak 28.

Imovinu Društva čine:

 • novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine;
 • dobrovoljni prilozi i darovi;
 • dotacija iz proračuna
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom

   Društvo može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenim Statutom društva, u skladu sa zakonom.

Članak 29.

   Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Upravni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI.     RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 30.

Članovi Društva sami nadziru rad Društva. Ako član Društva smatra da je povrijeđen Statut ili drugi opći akti Društva, ovlašten je na to upozoriti Upravni odbor, odnosno Skupštinu, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Upravni odbor ili Skupština i nepravilnosti ne uklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu Općinskom sudu u Virovitici radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Društva.

VII.   PRESTANAK RADA DRUŠTVA

Članak 31.

Društvo prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Društva, imovinu Društva nasljeđuje njegov pravni sljednik prema odluci Skupštine, a ako ga nema, ista prelazi u vlasništvo Općine Pitomača.

Članak 32.

U slučajevima članka 31. ovog statute provodi se postupak likvidacije Društva.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština udruge i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka i brisanja udruge iz registra.

VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Statut Društva donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova nakon provedene rasprave.

Članak 34.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar pri nadležnom tijelu.

Članak 35.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje skupština Društva, a tumačenje drugih akata daje Upravni odbor.

 

U Pitomači 20. 02. 2015.

Predsjednik Društva:
Ivan Kos

 

2018 - Izmjene i dopune statuta